Konkluzionet kryesore të Agjencisë Ndërkombëtare të Energjisë së Rinovueshme (IRENA), Shkurt 2018

Konkluzionet kryesore të Agjencisë Ndërkombëtare të Energjisë së Rinovueshme (IRENA), Shkurt 2018

Konkluzionet kryesore të Agjencisë Ndërkombëtare të Energjisë së Rinovueshme (IRENA), Shkurt 2018

Agjensia Ndërkombëtare e Energjisë së Rinovueshme (IRENA) me Komisionin Europian kanë publikuar një studim në të cilin përmbledhin disa opsione efektive të energjisë së rinovueshme për të gjitha shtetet anëtare të BE-së.

Gjetjet kryesore janë si më poshtë:

  • BE mund të dyfishojë perqindjen e energjise se rinovueshme në totalin e energjisë së konsumuar, në menyre efektive, nga 17% në 2015 në 34% në 2030.
  • Të gjitha vendet e BE-së kanë potencial të kostove efektive për të përdorur më shumë energji te rinovueshme.
  • Energjia e rinovueshme është thelbësore për dekarbonizimin afatgjatë të sistemit energjetik të BE-së.
  • Sektori europian i energjisë elektrike mund të gjenerojë përqindje më të larta energjie diellore dhe të erës.
  • Zgjidhjet e ngrohjes dhe ftohjes përbëjnë më shumë se një të tretën e potencialit të energjisë së rinovueshme ende të pashfrytëzuar nga BE-ja.
  • Të gjitha opsionet e transportit që përfshin energji të rinovueshme janë të nevojshme për të realizuar objektivat afatgjata të dekarbonizimit të BE-së.
  • Biomasa do të mbetet një burim kryesor i energjisë së rinovueshme në 2030 dhe më tej.
search cross